×

انواع فرضیه آماری

فرضیه آماری

انواع فرضیه آماری

همان‌طور که می‌دانید برای اینکه بتوانیم فرضیات در مقاله یا تحقیق خود را به صورت کمی مورد سنجش قرار دهیم نیاز داریم که آنها را به زبان ریاضی تبدیل کنیم. برای تحلیل آماری پایان نامه  باید بتوانیم فرضیه ها را به صورت کمی بررسی کینم. بنابراین برای بیان انواع فرضیه آماری باید به دونوع آن اشاره کرد:

۱- فرضیه صفر (پوچ)

۲- فرضیه خلاف (مخالف / جایگزین)

 

فرضیه صفر(پوچ) یک بیان مقداری است که بصورت پارامتر صورت بندی می شود و مبنای ریاضی آن، برهان خلف است. فرضیه یا فرضیه های خود را هم به صورت مفهومی و هم عملیاتی و نیز به شکل فرض اثباتی و فرض صفر هر دو بیان کنید

این نوع فرضیه معمولاً به این صورت بیان می شود که پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیقی قادر سازد. چنین فرضیه هایی مبین عدم تفاوت بوده ویک رابطه دقیق را بین دو متغیر بیان می کنند. یعنی می گوید همبستگی جامعه آماری بین دو متغیر برابر صفر است یا که تفاوت میانگین دو گروه در جامعه آماری برابربا صفر(هر عدد معین دیگر) است.
چون اکثراً بر طبق این فرضیه وجود اختلاف (سیستماتیک) بین پارامتر مجهول جامعه اصلی و کمیت داده شده، نفی می شود، بدین جهت آن را فرضیه صفر نامند.

فرض صفر یک بیان مقداری  است که به صورت پارامتر ،صورت بندی می شود  وبنای ریاضی آن  برهان خلف است

فرضیه صفر به یک روش آماری تعبیر وتفسیر نتایج مربوط می شود که روابط استنباط شده در باره متغیرهای مربوط به یک نمونه را به خصائص یک جامعه ربط می دهد . در فرضیه صفر چنین استدلال می شود که تفاوت های مشاهده شده یا روابط ، صرفا نتیجه اشتباهات تصادفی در مراحل نمونه گیری است . اگر محقق فرضیه صفر را رد کند فرضیه تحقیق را می پذیرد، بنابراین نتیجه می گیرد که رابطه متغیرهای مورد مشاهده احتمالا بقدری زیاد است که نمی تواند آنرا به اشتباه نمونه گیری نسبت داد.

فرض خلاف(مخالف/جایگزین) Alternative hypothesis

فرض خلاف با نماد نشان داده می شود و مانند فرض صفر به صورت پارامتر صورت بندی می شود.

فرضیه های تحقیقی به عبارتی راهنمای محقق در تدوین فرض خلاف می باشند.

به عبارت دیگر فرض خلاف غالباً منطبق بر فرضیه های تحقیقی است.

به این معنی که فرض خلاف بیان کننده انتظار براساس مدارک آزمایشی و یا تجربه کاری پژوهشگر کسب شده است.

فرض خلاف بیانی است که پژوهشگر آرزو می کند درباره آن پژوهش کند.

فرض صفر و خلاف باید ناسازگار باشند به این معنی که نباید به هیچ شکل یا روشی تداخل داشته باشند.

در واقع می توان گفت فرض آماری حکمی درباره جامعه است.

چون این حکم یا ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد، دو فرض مکمل در ذهن محقق به وجود می آید:

فرض: ادعا صحیح است.

فرض: ادعا غلط است.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال