×

انواع طبقه بندی در فرضیه ها

فرضیه ی تحقیق، حدس خردمندانه ای درباره ی رابطه ی دو یا چند متغیر می باشد. فرضیه ها همواره به صورت جمله ی خبری بیان می شوند و نشانگر نتایج مورد انتظار می باشد  .

فرضیه باید به صورت یک جمله ی خبری، روشن و بدون ابهام بیان شود

فرضیه باید رابطه بین دو یا چند متغیر را بیان کند

فرضیه باید قدرت تبیین داشته باشد.

فرضیه باید مختصر و گویا یا بدون ابهام بیان شود

فرضیه باید قابل آزمون باشد

 

بخش اول

طبقه بندی نوع اول :        

فرضیه تحقیقی

   الف) جهت دار

فرضیه تحقیق جهت‌دار
براى دو موضوع دو فرضیه بصورت زیر گفته مى‌شود.
۱. بنظر مى‌رسد کارآیى معلمان آموزش دیده بیشتر از معلمان آموزش ندیده است.
۲. شیب مخروط‌ افکنه بر آرایش فضایى طبقات اجتماعى مؤثر است.

ب) بدون جهت

فرضیه تحقیق بدون جهت
فرضیه تحقیق بدون جهت براى همان دو موضوع فرضیه تحقیق بدون جهت گفته مى‌شود.
۱. بنظر مى‌رسد بین آموزش معلمان و کارآیى آنها رابطه وجود دارد.
۲. بنظر مى‌رسد بین شیب مخروط‌‌افکنه و آرایش فضایى طبقات اجتماعى رابطه وجود دارد.

 

طبقه بندی نوع دوم :

فرضیه ها ازنظر محتوایی به سه نوع فرعی تقسیم پذیرند

فرضیه هایی که بر وجود پدیده ها دلالت می کنند.

فرضیه هایی که بر وجود روابط بین پدیده ها دلالت می کنند.

فرضیه ها درصدد بیان علت وجودی  و تکوینی  پدیده ها و روابط بین آنها برمی آیند.

 

طبقه بندی نوع سوم :

فرضیه مقایسه ای:در طرح فرضیه تفاوتی، به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا چند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم.

فرضیه همبستگی

فرضیه علی:هدف فرضیه های علی، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است.

 

بخش ۲

طبقه بندی نوع اول :

فرضیه های توصیفی در مقابل فرضیه های استنباطی

 

طبقه بندی نوع دوم:

فرضیه ها ی تک متغیره در مقابل دو یا چند متغیره

 

طبقه بندی نوع سوم :

فرضیه های همبستگی در قابل فرضیه ها تجربی

 

طبقه بندی نوع چهارم :

فرضیه های پژوهشی با گروه های جور شده  در مقابل گروه های مستقل

 

طبقه بندی نوع پنجم :

فرضیه های پارامتریک  درمقابل ناپارامتریک

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال