×

انواع روش های تحقیق

انواع روش های تحقیق

طبقه بندی در تحقیقات

در طبقه بندی تحقیقات بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر  تاکید می شود.

طبقه بندی تحقیقات بدین معنا نیست که مرزهایی مشخص بین انواع تحقیقات کشیده ایم .تحقیقات اکثرا در یک امتداد قرار دارند و وابستگی مفهومی با هم دارند.

تحقیقات بنیادی یا پایه ای(Basic Research)

هدف تحقیقات بنیادی را می توان ایجاد نظریه از راه کشف اصول و قواعد کلی دانست.نتایج این گونه تحقیقات بیشتر کلی می باشد و هدف نهایی از تحقیقات بنیادی یا پایه ای بیشتر نظریه پردازی می باشد

تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد

تحقیقات بنیادی خود بر دو نوع تجربی و نظری است.

در تحقیقات بنیادی تجربی، داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش هایی مانند  آزمایش، مشاهده، مصاحبه و … گردآوری شده است.داده ها از طریق روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در تحقیقات بنیادی نظری، اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده و سپس به روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری می شود.

۲) تحقیقات کاربردی (Applied Research)

این تحقیقات بر روی یافتن راه حل مسائل فوری با ماهیت عملی متمرکز می شود .

بنابراین این تحقیقات جنبه عملی دارد.

 معمولاً خود محققین در کاربرد نتایج دخیل می شوند.

این نوع تحقیق برای بکار بردن شیوه جدید در جهت زندگی بهتر در جامعه به کار برده می شود.

۳) تحقیق و توسعه (Research & Development = R&D)

هدف اصلی فعالیت های R&D نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست .

بلکه توسعه محصولات یا فرایندهای جدید، تدوین یا تهیه برنامه ها ، طرح ها و امثال آن است.

با وجود پر هزینه بودن اجرای چرخه تحقیق و توسعه این چرخه، رشد و توسعه آتی را فراهم می سازد.

 

۴) تحقیقات عملی (Action Research)

فرد به دنبال پیدا کردن راه حل و بررسی در تحقیقات علمی می پردازد.

هدف اصلی تحقیق عملی، حل یک مساله خاص است البته نه  به  وسیله توسعه نظریه های علمی.

این تحقیقات را می توان تحقیقات حل مساله یا حل مشکل نیز نامید.

زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مساله به کار گرفته می شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

تعیین و پالایش موضوع تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

طراحی تحقیق

سازه در تحقیق چیست ؟

مقدمه در روش تحقیق