×

انواع روابط موجود در ساختار فرضیه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

یکی از مهم‌ترین نمادها در زبان، در زمینه پژوهش علمی است. علم برای تشریح دنیای تجربی با تشکیل مفاهیم آغاز می‌شود و هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده‌های خود ناگزیر به کاربرد آنهاست.

الف )رابطه تغییرات با هم(همپوشان):

تغییرات توامان دویا چند متغیر رادربعضی ازجهات نشان می دهد.

ب) رابطه علی :

هنگامی که درصدد بیان علت وقوع یک پد یده برآ ییم یا درتغییرات یک پدیده علت یا علل فرضی خاصی را درنظر می گیریم ،درقلمرو رابطه علی گام برداشته ایم .

 

انواع فرضیه در تحقیقات همبستگی و تجربی :

این فرضیه ها به دو نوع تقسیم میشود:

فرضیه تحقیق

فرضیه صفر

فرضیه تحقیق از احتمال وجود رابطه یا اثر و یا تفاوت بین متغیرها خبر میدهداین فرضیه ها به دو نوع جهت دار و بدون جهت تقسیم می شود .

فرضیه صفر که به فرضیه آماری یا پوچ نیزموسوم است وجود رابطه ،اثر یا تفاوت بین متغیرها را رد کرده و انکار میکند .

 

ویژگیهای یک فرضیه خوب:

 1. فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.
 2. فرضیه باید قابلیت حذف حقایق نامرتبط با مساله تحقیق را داشته باشد
 3. فرضیه باید قابلیت آزمون را داشته باشد.
 4. فرضیه باید شفاف ،ساده،و قابل فهم باشد.
 5. فرضیه نباید با حقایق و قوانین مسلم و اصول علمی تایید شده مغایرت داشته باشد .
 6. فرضیه باید به مطالعه و پژوهش جهت بدهد.
 7. باید به صورت جمله خبری باشد.
 8. باید بین فرضیه ها و سوالهای ویژه تناظر صوری و محتوایی وجود داشته باشد؛
 9. فرضیه باید بتواند پاسخ مساله تحقیق را بدهد
 10. فرضیه نباید از واژه ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند .
 11. فرضیه ها باید مختص مساله تحقیق باشند

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال