×

انواع داده ها در یک پرسشنامه

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

پرسشنامه یکی از ابزارهای ساختاری تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق بشمار می آید.

پرسشنامه محقق ساخته باید طوری ساخته، طراحی و تهیه شود که با اهداف پروپوزال، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، مسئله و مدل ساخته شده پروپوزال و سبک نگارش ادبیات تحقیق همخوان و هم ساخت باشد.

هدف از طراحی و ساخت پرسشنامه در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اینست که سوالاتی بمنظور کشف نظرات و تئوری خبرگان، مشتریان، مصرف کننده، کارشناسان و جامعه و نمونه تحقیق ساخته و طراحی شود تا محقق بر اساس آمار داده های حاصله و تحلیل آماری و تبدیل آن به اطلاعات طبقه بندی شده و یکپارچه، رد یا تایید فرضیات تحقیق را بررسی و آزمون سازد.

طبقه بندی، از پراکندگی داده های جمع آوری شده جلوگیری کرده و به مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها انسجام می بخشد.

راحت ترین راه طبقه بندی داده ها، استفاده از فرم ها یا جداول طبقه بندی داده هاست. این فرم ها با توجه به پرسش های آماده شده و گزینه های مربوط به پرسش ها طراحی می شوند.

پرسشنامه به عنوان یک ابزار اندازه گیری، سه دسته از داده ها را مورد توجه قرار می دهد.

الف) آن دسته از واقعیتها یا داده های واقعی که به قلمرو شخصی افراد، پهنه محیط زیست آنها و گستره رفتار آنها وابسته است.

ب) قضاوتهای ذهنی درباره واقعیتها، ایده ها، نگرشها، رویدادها یا اشخاص.

ج) شناختها، یعنی شاخصهای میزان شناخت موضوعات گوناگون مورد پژوهش .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال