×

انواع تجزیه و تحلیل

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا در هنگام طراحی روش گردآوری اطلاعات معمولاً سوالات به گونه ای تنظیم می شود که طبقه بندی داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات کیفی این امر بواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها

دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.

در آمار توصیفی که معمولاً به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود.

همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.

انواع تجزیه و تحلیل

۱- تجزیه وتحلیل توصیفی :

پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه وطبقه بندی می کند.

۲- تجزیه و تحلیل مقایسه ای :

علوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد،با یکدیگر نیز مقایسه می شوند.

۳- تجزیه و تحلیل علی :

ابزار یا شاخص های آماری به کار برده شده ،همانند روش هایی است که در تجزیه وتحلیل مقا یسه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال