×

انواع آمار

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

آمار علمی است که با استفاده از فنون و روش های علمی- ریاضی به جمع آوری، طبقه بندی، ارائه، توصیف تبیین، پیش بینی، تفسیر اطلاعات کمی و کیفی و نتیجه گیری و تعمیم آن ها در جهت هدف معین می پردازد

تحلیل های آماری بردوگونه اند:

۱- تحلیل توصیفی

مختص پژوهش توصیفی است که نتایج حاصله را به گروه مورد مشاهده تعمیم می دهدوبس وهیچگونه نتیجه گیری خارج از گروه مزبور بعمل نیامده ویا قابل تعمیم نخواهد بود.

اگر تحقیقات دانشجو از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر ها باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری می توانیم استفاده کنیم و اگر حاوی فرضیه ها باشد و از مرحله سوال گذشته باشد باید به وسیله آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.

۲- تحلیل استنباطی

همواره محقق با جریان نمونه گیری وانتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد.

هدف از تحلیل استنباطی،  تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات درنمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد.

در آمار استنباطی یا inferential پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال