×

انتخاب آزمون آماری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

حوزه آمار تا آنجا که توسعه یافته است که ما اکنون تقریباً برای هر نوع طرح تحقیقی چند آزمون آماری در اختیار داریم که هریک از آنها را می توانیم برای آزمون کردن

فرضیه خود استفاده نماییم.با توجه به امکان چنین انتخابی باید در عین حال منطقی را نیز برای انتخاب خود رعایت کنیم.

سطح معنی دار بودن و حجم نمونه

وقتی که فرضیه پوچ و فرضیه تحقیق ما بیان شدند و وقتی که آزمون آماری مناسب برای طرح تحقیق ما انتخاب شد، قدم بعدی اینست که درجه ای را برای معنی دار بودن تفاوتها و حجمی را برای نمونه مورد تحقیق خود را مشخص نماییم.

بطور خلاصه فرایند تصمیم گیری ما بصورت زیر خواهد بود:

پیش از جمع آوری داده ها مجموعه نمونه های ممکنی را که  در صورت درست بودن فرضیه پوچ ما وجود خواهد داشت مشخص می کنیم،

بعد از میان این نمونه ها زیر مجموعه ای از نمونه های ممکن که در صورت درست بودن احتمال وجود نمونه مشاهده ما در آن زیر مجموعه بسیار بعید باشد معین می کنیم.

حال اگر در تحقیق ما نمونه ای مشاهده شود که در میان آن زیر مجموعه وجود داشته باشد، در آنصورت فرضیه پوچ را رد می کنیم.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال