×

اصالت در مقاله‌های پژوهشی شامل چه مواردی می‌شود؟

ارائه شواهد نوین پژوهشی

اصالت در مقاله‌های پژوهشی شامل چه مواردی می‌شود؟

ارزیابی و امتیازدهی طرح‌های پژوهشی

اصالت موضوع: نوآوری در انتخاب موضوع پژوهش

هر تحقیقی که برای نخستین بار انجام شود می تواند به نحوی به گسترش مرزهای دانش کمک کند و زمینه ساز پژوهش های آتی باشد. به همین دلیل اصیل محسوب می شود. هرگاه پژوهشگری موضوعی تازه را مطرح سازد بی اغراق نیمی از مسیر پژوهش را پیموده است. چرا که پژوهش های اصیل مرزهای دانش را گسترش می دهد.اصالت موضوعی در واقع گام نهادن در عرصه های نوین است، عرصه هایی که قبلا به هر دلیل مورد توجه سایر پژوهشگران واقع نشده و ناشناخته مانده است.

اصالت داده‌ها و یافته‌ها: ارائه شواهد نوین پژوهشی

گاهی اصالت بیش از این که به موضوع مربوط شود به داده ها و شواهدی باز می گردد که برای نخستین بار بدست امده است.مثلا ممکن است درباره موضوعیپزوهش هایی انجام شده باشد اما داده های موجود در آن زمینه همگی رویکردی کمی داشته اند. در این میان پزوهشگری با رویکردی کاملا کیفی به همان موضوع می پردازد و شواه و یافته هایی به دست می اورد که افق های تازه ای را نسبت به ان موضوع باز می کند.در چنین مواردی اصالت مربوط به نو بودن داده های کسب شده است.

اصالت اندیشه: بیان یک ایده تازه در پژوهش

بیان ایده های نو یکی دیگر از شاخص های اصالت در پژوهش است؛ حتی اگر این ایده ها فقط در حد طرح موضوع و اشاره به اهمیت آن باشد باز هم دلیلی بر اصالت مقاله به شمار می آید.منظور از ایده نو طرح مسئله یا مبحثی تازه در یک حوزه موضوعی است.

اصالت در تفسیرداده‌ها: استنتاج اطلاعات از زاویه یا زوایای نو

پویائی هر رشته به نحو قابل توجهی به تبیین بنیان های نظری ان بستگی دارد..این مهم از رهگذر تلاش های افرادی حاصل می شود که توانایی استنتاج ایده های موجود را از زوایای نو دارند.

 

تفسیر داده ها

اصالت جغرافیایی: نخستین تحقیق در آن زمینه در کشور

هیچ تحقیقی در خلاء صورت نمی پذیرد و همواره متاثر از مؤلفه های پیدا و پنهانی است که در بافت و زمینه تحقیق وجود دارد. از این رو هر گاه پژوهشی برای نخستین بار در ک کشور انجام شود حتی اگر این تحقیق قبلا در کشوری دیگر انجام شده باشد اصیل محسوب می شود. در واقع اصالت چنین پژوهشی ناشی از عوامل زمینه ای است که متغیرهای تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهند.

 

اصالت روش‌شناختی: گذر از مرزهای مرسوم روش‌شناسی

در هر حوزه ابزار و روش های پذیرفته شده ای وجود دارد که محققان از ان استفاده می کنند. پژوهشگرانی که با تکیه بر خلاقیت و نواآوری خود توان گذر از قلمرو روش شناختی موجود را دارندامکان اجرای مطالعات اصیلی را خواهند داشت.

اصالت میان رشته‌ای: گذر از مرزهای قراردادی بین رشته‌ها

مرزهای میان رشته های گوناگون علمی بیش از انکه واقعی، ثبات و طبیعی باشد؛ ساختگی متغیر و قراردادی است.از این رو، روابط میان رشته ها همواره دستخوش تغییر و دگرگونی است. در نتیجه ، شباهت ها و اصول مشترکی را میان ان ها می توان یافت که زمینه ساز ایجاد پژوهش های اصیل خواهند بود.

عنوان جذاب

اصالت در کاربردپذیری نتایج: مشارکت در دانش

مشارکت در دانش به سه شل رخ می دهد. نخست مشارکت یک تحقیق در مبانی نظری یک رشته است که می تواند ضامن اصالت آن باشد.دوم مشارکت در عمل به منظور حل مشکلی که زمینه ساز انجام پژوهش شده است. سرانجام مشارکت در تدوین خط مشی و تصمیم گیری که می تواند دلیلی بر اصالت یک اثر محسوب شود.تحقق حتی یکی از سه گزینه فوق برای اثبات اصالت یک اثر کافی است.

اصالت در استمرار: ادامه یک کار اصیل دیگر

یکی از معیارهای ارزیابی تحقیقات، سنجش توان ان ها در فراهم آوری زمینه لازم برای آیندگان است. به بیان دیگر در مقایسه بین دو طرح تحقیقی مشابه طرحی امتیاز بیشتری می گرد که زمینه ساز فعالیت های گسترده تری است. همه فعالیت هایی که ادامه دهنده یک کار اصیل باشند و به کشف افق های تازه در حوزه مورد مطالعه منجر شوندهمچنان از اصالت و ارزش لازمبرای انتشار برخوردارند. به شرط ان که ردپایی از تکرار پژوهش قبلی در ان ها دیده نشود و به راستی استمرار مسیر ان باشند.

اصالت در یافته‌های جانبی: سودمندی فراورده‌های جنبی پژوهش

گاهی ممکن است نتایج یک پژوهش با ان چه در ابتدا پیش بینی شده است متفاوت باشد. حتی زمانی یک طرح پژوهشی دچار وقفه یا شکست شود. تببین این وقفه یا شکست و دلایل آن می تواند ارزش انتشار داشته باشد. بر این اساس، چگونگی تفسیر پژوهشگر از این اتفاقات پیش بینی نشده و زمینه ساز ارائه یافته های تازه است که می تواند بسیار ارزشمند باشد.

 

منبع: گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال