×

از صحت روش تجزیه و تحلیل داده ها چگونه اطمینان کنیم؟

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

شاخه های مختلف علوم برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلفی مانند روش های ذیل استفاده می نمایند:

الف) روش تحلیل محتوا

ب) روش تحلیل آماری

ج) روش تحلیل ریاضی

د) روش اقتصاد سنجی

ه) روش ارزشیابی اقتصادی

و) …

تحقیقات فراوانى وجود دارد که فاقد جنبهٔ آمارى است . عمدتاً متکى به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانى است. اینگونه تحقیقات نیز از فرآیند کامل تحقیق علمى تبعیت مى‌کند و داراى مرحله تجزیه‌وتحلیل است؛ بنابراین چون تحلیل داده‌هاى کیفى را نمى‌توان با روش کمّى و آمارى انجام داد، باید از روش‌هاى مناسب کیفى استفاده نمود. متأسفانه دربارهٔ تجزیه‌وتحلیل‌هاى غیرآمارى و کیفى کمتر کار شده و کمتر مطلب نوشته شده است و به همین دلیل کمتر به ذهن مى‌آیند؛ از این‌رو، در اکثر کتب روش تحقیق هرجا صحبت از تجزیه‌وتحلیل داده مى‌شود، منظور تجزیه و تحلیل کمّى و آمارى است

قبل از انتخاب یک آزمون آماری بایستی به سوالات زیر پاسخ داد:

۱- چه تعداد متغیر مورد بررسی قرار می گیرد؟

۲- چند گروه مفایسه می شوند؟

۳- آیا توزیع ویژگی مورد بررسی در جامعه نرمال است؟

۴- آیا گروه های مورد بررسی مستقل هستند؟

۵- سوال یا فرضیه تحقیق چیست؟

۶- آیا داده ها پیوسته، رتبه ای و یا مقوله ای Categorical هستند؟

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال