×

ارتباط بین مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص یا معرف

انواع طبقه بندی معرف ها یا شاخص ها

 

 طبقه بندی نوع اول :

الف) معرف های تحلیلی :

معرفهایی هستند که برمبنای یک تحلیل معنی، رابطه مستقیمی با مفهوم مورد نظر داشته و جزیی مستتر از آن بشمار می آیند.

 ب) معرف های تحقیقی (تجربی):

معرفهایی هستند که رابطه غیر مستقیم و احتمالی با مفهوم مورد بررسی دارند.

 

طبقه بندی نوع دوم :

الف)  معرف های تعریفی:

معرفهایی هستند که مفهوم مورد بررسی ،خود بوسیله آنها تعریف می شوند.

 ب)  معرف های وابسته:

بسیاری از واژه های علوم اجتماعی، پیچیده تر از آنند که فقط با یک صفت یا معرف توصیف شوند مانند “طبقه مدیران عالی” .

 ج)  معرف های استنتاجی :

آنگونه معرفهایی که برای بررسی مفاهیمی که به هیچ وجه “بطورمستقیم “ قابل بررسی نیستند بکار می رود .

 

طبقه بندی نوع سوم :

الف)  معرف های آشکار:

معرفهایی که به سادگی ووضوح قابل بررسی و مشاهده می باشند.

 ب)  معرف های پنهانی :

معرفهایی که بررسی و مشاهده آنها  به سادگی ووضوح امکان پذیر نیست.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پروپوزال – انجام پایان نامه – نگارش مقاله