×

اجزای تشکیل دهنده پایان نامه و ترتیب آنها

اجزای تشکیل دهنده پایان نامه

اجزاء و ساختار پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد و دوره ی دکترا معمولا هر دانشگاهی فرمت خاصی را برای دانشجویان خود برای نوشتن پایان نامه تعریف می کند.

 

که اکثر آن ها تقریبا دارای اجزاء زیر هستند :

جلد ، صفحه سفید ، صفحه عنوان ، صفحه رعایت شئون فرهنگی ،پیشگفتار ، تقدیم نامه ، سپاس نامه ، صفحه ی فهرست مطالب ،صفحه ی فهرست شکل ها و جدول ها ، گراف ها ، چکیده ، بخش های متن اصلی ، خلاصه ی هر فصل مستقل در انتهای همان فصل و ترجیحا به فارسی و انگلیسی ، نتیجه گیری ، خلاصه کل مطلب ،پیشنهادها؛ محورهای مطالعه و گسترش بیشتر، پیوستها ، فهرست منابع ، چکیده ، صفحه عنوان ، صفحه سفید .

در نوشتن نسخه ی اولیه ی پایان نامه ، مقاله ، و گزارش های دانشجویی ، جهت ارائه به اساتید راهنما حداقل این ساختار باید رعایت گردد و بعد از تایید اساتید راهنما نسخه نهایی در فرمت تعیین شده پایان نامه ها توسط دانشگاه و نشریات یا کنفرانسها قرار گیرد .

معمولا پایان نامه ها در پنج یا شش فصل نوشته می شوند که اینجا ساختار پیشنهادی یک پایان نامه شش فصلی به صورت زیر است .

  1. صفحات آغازین
  2. فصل اول پایان نامه : معرفی موضوع پژوهش
  3. فصل دوم پایان نامه : ادبیات پژوهش
  4. فصل سوم پایان نامه : مراحل انجام پژوهش
  5. فصل چهارم پایان نامه : یافته های پژوهش
  6. فصل پنجم پایان نامه : تحلیل یافته ها ، بحث و نتیجه گیری
  7. فصل ششم پایان نامه : خلاصه پژوهش
  8. منابع و مآخذ
  9. پیوست ها

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال