×

ابزار جمع اوری اطلاعات_مشاهده

 

مشاهده عبا رت است از شناسا یی، نامگذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی می دهد.

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اولیه مرحله در انجام مشاهده تعریف دقیق و کامل آن چیزی است که مورد مشاهده قرار می گیرد، تعریف باید:

۱- در برگیرنده حداقل یک ملاک روشن و مشخص با شد تا به کمک آن بتوان حضور یا عدم حضور آن رفتا ر را تشخیص داد. این ملاکها می تواند بر اساس شکل، اثرات، علل ایجاد کننده و یا کنش باشد.

۲ـ هر واحد با ید یک مقوله (همگن) را تشکیل دهد.

۳- بهتر است که تعداد واحدهای مورد مشاهده را متعدد انتخاب نما ییم.

۴ـ محقق با ید از واژه های عینی برای طبقه بندی استفا ده کند.

۵ـ هر واحد مورد مشاهده باید تعریف شده و مشخص با شد.

۶ـ مشاهده گر باید تعداد محدودی از واحدهای رفتاری را که مربوط به هدف های تحقیق هستند، مورد مشاهده قرار دهد.

قبل از شروع مشاهده محقق باید در مورد چگونگی ثبت مشاهدات، تصمیم بگیرد. برای ثبت مشاهده می توان از چهار روش ثبت فراوانی، مدت، فاصله میان دو رفتار، و ثبت  ترتیب ظهور استفاده کرد.

 

 مزایای مشاهده

۱ـ کثرت اطلاعات در زمان کوتاه

۲ـ بالا بودن اعتبار اطلاعات

۳ـ سادگی نظارت و بررسی صحت یا سقم اطلاعات

 

 معایب مشاهده

۱ـ تعمیم نتایج

۲ – اثر حضور مشاهده گر

۳ـ انتظار مشاهده گر

۴- محدودیت کاربرد و دامنه مشاهده ۵

۵ـ عدم توانایی مشاهده گر در گزارش نویسی

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال