×

ابزارها و اندازه گیری آزمودنیها_مقیاس ها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اگر چیزی موجود باشد، دارای مقداری است و اگر دارای مقدار باشد قابل اندازه گیری است.«ای.ال.ثرندایک»

هر یک از ابزارهای جمع آوری داده ها، در واقع این مکان را فراهم می آورند که داده های مختلف را از آزمودنیها (یا پیرامون آنها) جمع آوری نمود.

در میان این ابزارها، پرسشنامه هایی که دارای سئوالات بسته هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند،لذا باید هر پژوهشگر پیش از طراحی پرسشنامه، آگاهی های لازم را در رابطه با موارد زیر به دست آورد :

مقیاسها :

   مقیاس اندازه گیری، مجموعه قواعدی برای انتساب آزمودنیها به مقوله یا اعداد به آزمودنیها است و به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

 مقیاس اسمی

عبارت اسمی یعنی «نام گذاری کردن»، در این طبقه بندی افراد، اشیاء و یا مطالب را بر حسب نام آنها طبقه بندی می کنیم، این طبقه بندی ساده ترین و ابتدایی ترین نوع طبقه بندی است، حتی عده ای آن را یک طبقه بندی که قابل ارزیابی باشد نمی دانند. در این مقیاس اعدادی که به کار می روند اختیار بوده و تنها کارکردی جهت نامگذاری دارند و در واقع کارشناسایی را سهولت می بخشند و هیچ گونه معنایی از آنها استنباط نمی شود و نماینده مقدار مطلق یا نسبی ویژگی مورد نظر نیستند.

مثال: طبقه بندی سبک های مدیریت

۱ـ دستوری

۲ـ حمایتی ـ متقاعد کننده

۳ـ مشارکتی

۴ـ تفویضی

مقیاس ترتیبی

مقیاس فاصله ای

مقیاس نسبی

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال