×

انواع ابزارهای پایان نامه برای جمع آوری اطلاعات

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

انواع ابزارها برای جمع آوری اطلاعات

 

به طور معمول، چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها

وجود دارند. هر یک از ابزارها ، خود انواعی دارند که

کاربردهای ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزارها

عبارتند از:

۱ـ بررسی (مراجعه به) مدارک و اسناد

۲- مشاهده

۳- مصاحبه

۴- پرسشنامه

 

 نکات قابل توجه در به کارگیری مدارک و اسناد

یک پژوهشگر در برخورد با مدارک و اسناد باید پرسشهای زیر را در نظر داشته باشد:

۱ ـ آیا این داده ها موثق اند یا جعلی؟

۲ـ آیا این داده ها واقعیت را به درستی بیان می کنند؟ خطاهای آنها عمدی اند یا اتفاقی؟

۳ـ آیا این داده ها اعتمادپذیرند؟ آیا اگر کسی دیگری این داده ها را گردآوری می کرد چیز دیگری درباره آنها گزارش نمی کرد؟ آیا این داده ها از تعصبها و تحریفهای شخصی تأثیر نپذیرفته اند؟

۴ـ آیا این مواد به گونه ای منظم تهیه شده و شرح کاملی از رویداد مورد توصیف را به دست می دهند؟ این داده ها چه کاستیهایی دارند؟

۵ـ چرا این داده ها گردآوری شده اند؟

۶ـ آیا داده های کیفیتی عادی دارند و یا برای یک منظور خاص و احتمالاً تبلیغاتی تهیه شده اند؟

۷ـ آیا این داده ها خاصیت بازنمایی دارند.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال