×

آماده کردن متغیرها

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

۱- کد گذاری مجدد متغیرهای موجود:

این مرحله شامل تغییر دادن کدهایی است که در مرحله اولیه تعیین شده اند ودارای سه کاربرد است.

۱-۱- دادن ترتیبی مجدد به مقوله های یک متغیر

۱-۲- تغییر دادن ارزش یک متغیر (بویژه هنگام مقیاس سازی)

۱-۳- جمع کردن مقوله های یک متغیر در مقوله های کمتر

۲- شیوه های کد گذاری مجدد :

دورهیافت عمده برای پی بردن به اینکه کدام مقوله ها باید باهم تلفیق شوند وجود دارد

۲-۱- رهیافت واقعی

۲-۲- استفاده ازتوزیع فراوانی متغیر در کدگذاری مجدد

 

قواعد تجزیه و تحلیل

۱- مقوله ها باید بر پایه مقصود و مساله پژوهش مشخص شود:

یعنی اگر مقوله بند یها مبتنی بر الزامات مساله پژوهش نباشد هیچگونه جواب مناسب وکافی برای پرسشهای پژوهش بدست نخواهد آمد.

۲- مقوله ها فراگیر باشد:

مقصودآن است که همه آزمودنیها یعنی همه اعضای مجموعه  مرجع -u – باید بکارگرفته شود.

۳- مقوله ها ناسازگار ومستقل از یکدیگر هستند:

مقصودآن است که هرعضو مجموعه مرجع -u -باید به یک خانه  از مدل تحلیلی اختصاص داده شود .

۴- هرمقوله ازیک اصل دسته بندی کننده مشتق می شود:

بیان می کند هر مقوله (متغیر) باید حاصل یک اصل دسته بندی کننده باشد .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال