×

آزمون فرض در تحلیلهای ناپارامتری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

می توان بیان داشت روش های ناپارامتری نسبت به روش های پارامتری محاسن و معایبی دارند.

از اولین حسن های روش های ناپارامتری می توان این را بیان نمود که مستلزم فرض خاصی درباره شکل توزیع جامعه نیستند.

مورد دوم این است که  فهم و استفاده از آن ها معمولا ساده تر از روش های پارامتری است.

روش های ناپارامتری دو عیب دارند:

فقط از قسمتی از اطلاعات استفاده می کنند و باعث اتلاف اطلاعات می شوند .

مورد دوم این است که این روش ها کارایی و برش کمتری نسبت به روش های پارامتری دارند.

به طور مثال فاصله اطمینان ۹۵ درصدی روش های ناپارامتری ممکن است دو برابر روش های پارامتری باشد.

با توجه به مطالب فوق، در واقع ما در استفاده از روش های پارامتری یا ناپارامتری بده – بستان انجام می دهیم؛ چون در روش های ناپارامتری کمتر فرض می کنیم در نتیجه قدری از دقت و اطلاعات خود را از دست می دهیم، ولی در عوض حوزه کاربرد روش را گسترش می دهیم.

برحسب موارد استفاده آنها به شرح زیر دسته بندی می شود:

آزمونهای نیکویی برازش داده  (ماند،کولموگروف،اسمیرنف،تقارن توزیع)

آزمونهای همسویی دونمونه مستقل

(آزمونهای فیشر ،مربع کای برای دونمونه مستقل و….)

آزمونهای همسویی دونمونه وابسته

(آزمون تغییرمک نمار،آزمون علامت آزمون رتبه ای علا مت دارویلکا کسون)

آزمونهای همسویی kنمونه مستقل

(آزمون تحلیل واریانس یک عاملی کروسکال- والیس)

آزمونهای همسویی kنمونه وابسته

(آزمون Qکوکران ،آزمون تحلیل واریانس دوعاملی فرید من)

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال