×

آزمایش آزمایشگاهی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

 

آزمایش دقیق ترین ودرعین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است.یکی از ویژگیهای عمده این روش کنترل است وبا عنایت به این ویژگی است که پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مورد پژوهش رادارد.

آزمایش آزمایشگاهی نوعی پژوهش است که درآن واریانس وپراکندگی تقریبا تمام متغیر های مستقل تاثیرگذار احتمالی برمساله مورد مطالعه درحداقل نگهداشته می شود.

این امر با محدود سازی پژوهش به یک موقعیت فیزیکی جدا ازموقعیت عادی زندگی وبا دستکاری یک یل چند متغیر مستقل تحت شرایط کاملا مشخص ،کنترل شده انجام می گیرد.پژوهش آزمایشی روشی است که به منظور بررسی روابط علت ومعلولی طراحی شده است

 

اهداف آزمایش آزمایشگاهی

این تحقیقات وسیله ای هستند برای مطالعه روابط تحت شرایط ناب وبدون آمیختگی ،مانند این که آیا “الف” به “ب”مربوط است ؟رابطه چقدر قوی است ؟ این رابطه تحت چه شرایطی تغییر می کند؟

آزمون پیش بینی های استخراج شده ازچارچوب نظری در مرحله اول وپژوهش های دیگر در مرحله دوم آزمایش

اصلاح نظریه ها وفرضیه ها وتدوین فرضیه ها در ارتباط با سایر فرضیه های آزموده شده به صورت آزمایشی یا غیرآزمایشی وکمک به توسعه علم.

 

تفاوت  آزمایش های میدانی و آزمایشگاهی

تفاوت آن به میزان یا درجه کنترل متغیرها مربوط می شود.

آزمایش آزمایشگاهی ازحداکثر کنترل برخوردار است ولی

آزمایش های میدانی باکنترل کمتری اجرا می شود.

آزمایش های آزمایشگاهی برای آزمون جنبه هایی از نظریه هاخوب هستند، آزمایش های میدانی هم برای آزمون فرضیه های مشتق شده از نظریه ها وهم برای پیداکردن پاسخ به مسائل عملی مناسبند.

درآزمایش آزمایشگاهی امکان دستیابی به درجه بالایی از “دقت”و”صحت “ وجود دارد زیرا کنترل واندازه گیری درآزمایشکاه معمولا ساده تر ازمسائل میدانی است.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال